Obsah sekce: Zpravodajství

Projektové intervence

Jedná se o podpory (dotace), které jsou stanoveny dokumentem Strategický plán Společné zemědělské politiky pro období 2023-2027. Příjem žádostí o dotaci vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR, které pro každou intervenci a daný příjem žádostí stanovuje podmínky poskytnutí dotace (Pravidla pro žadatele). Žádosti jsou přijímány dvakrát ročně v rámci takzvaných kolových příjmů – zpravidla je příjem žádostí realizován na jaře (duben) a na podzim (říjen) každého roku programového období. Jsou stanoveny i intervence, které mají kontinuální příjem žádostí o dotaci.

Žadatel, pokud je jeho žádost o dotaci schválena, financuje svůj projekt nejdříve z vlastních finančních prostředků (výdaje jsou způsobilé od podání Žádosti o dotaci) a následně po realizaci projektu žádá SZIF prostřednictvím Žádosti o platbu o částečné nebo úplné vyplacení finančních prostředků. Podmínkou poskytnutí dotace je splnění veškerých podmínek, které ukládají Pravidla pro žadatele. Žádosti o dotaci jsou po zaregistrování na SZIF rozděleny na základě Ministerstvem zemědělství stanovené finanční alokace na žádosti doporučené a nedoporučené, a žadatelé následně u doporučených žádostí předkládají přílohy. Žádosti pak procházejí administrativními kontrolami (splnění definice žadatele, přijatelnosti projektu, kontrolami žadatelem požadovaného bodového hodnocení žádosti) – v případě zjištěných odstranitelných nedostatků jsou žadatelé vyzýváni prostřednictvím výzev SZIF k doplnění či opravám. Žádost, která prošla těmito kontrolami s kladným výsledkem, je následně schválena a s žadatelem je podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. Po tomto podpisu má žadatel zpravidla 2 roky na realizaci projektu, po zrealizování projektu žádá o proplacení dotace předložením Žádosti o platbu spolu s doklady prokazujícími vynaložení výdajů. I Žádost o platbu prochází administrativními kontrolami a zejména pak kontrolou fyzické realizace projektu u žadatele na místě – pokud i tyto kontroly skončí pozitivním výsledkem, je dotace vyplacena. Následně příjemce dotace plní u investičních intervencí takzvanou lhůtu vázanosti projektu na účel, tedy musí udržet projekt včetně dalších podmínek, ke kterým se zavázal, po dobu 5 let po proplacení. Veškerá komunikace, administrativní úkony ze strany žadatele i ze strany SZIF probíhají výhradně elektronicky, a to prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.