Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Přeměna porostů náhradních dřevin

Intervence řeší přetrvávající nedořešené důsledky imisního zatížení 70. a 80. let minulého století. Zameškané přeměny mají za následek současné urychlené chřadnutí náhradních porostů spojené s jejich rozpadem a následnou stanovištní destabilizací ekosystémů lesa.

Podpora je zaměřena na snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, na přípravu ploch před zalesněním (mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů, umělou obnovu sadbou), hnojení lesních dřevin při výsadbě, ochrana založeného porostu (mechanická i chemická), ochrana melioračních a zpevňujících dřevin na obnovních prvcích.

Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.

Ke stažení