Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

INVESTICE

Vážení zájemci o dotaci v rámci intervence „Investice" (intervence v odvětví vína),

žádosti o dotaci (dále jen „žádost“) pro vinařský rok 2023/2024 jsou podávány v souladu se Strategickým plánem ČR pro období 2023-2027 a dle nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína.

Žádosti lze podávat na tyto nové investice:

1) dřevěný sud nebo uzavřená dřevěná nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů

2) speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku

3) filtr na víno

4) lis na hrozny

Žádosti pro vinařský rok 2023/2024 lze podávat do 31.8.2023.

Žádost se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu výhradně skrze Portál farmáře SZIF.

Základní pravidla pro získání dotace:

 • Opatření se řídí mimo jiné nařízením vlády č. 69/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění a Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126, v platném znění.
 • Žádost je nutné podat před samotným pořízením investice.
 • Žadatel musí být před podáním žádosti registrován jako výrobce vinařských produktů (tzn. musí mít podáno „Prohlášení o zahájení výroby produktů“ na ÚKZÚZ – Registr vinic).
 • Žadatel musí provozovat hospodářskou činnost.
 • Žadatel musí mít ještě před podáním žádosti podány na Portálu farmáře aktuální průřezové přílohy „Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků“ a „Identifikace příjemců dotací“.
 • Žadatel se nesmí nalézat v obtížích ve smyslu Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích (sdělení Komise 2014/C 249/01).
 • Žadatel musí investici provést a doručit Fondu doklady o jejím pořízení (daňový doklad a doklad o úhradě daňového dokladu) do 31. ledna následujícího kalendářního roku po podání žádosti (tzn. 31.1.2024).
 • Pokud dochází k výměně starého zařízení za nové, lze výměnu původního zařízení začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení.
 • Pokud je pořízení zařízení financováno formou úvěru, nesmí dojít k převodu vlastnického práva na jinou osobu/subjekt (úvěrující společnost apod.).
 • 5 let ode dne nabytí investice musí mít žadatel tuto investici ve svém vlastnictví/držbě a zároveň nesmí ukončit produkční činnosti (tzn. nepřestane vyrábět vinařské produkty)– pokud by k tomuto došlo, bude částka dotace předepsána k vrácení.

Bližší informace v případě potřeby poskytnou referenti RO SZIF Brno (Kotlářská 53, 602 00 Brno):

 • Ing. Pavla Gąszczyková - tel.: 703 197 214, email pavla.gaszczykova@szif.cz
 • Ing. Zdeněk Řezáč - tel.: 703 197 215, email zdenek.rezac@szif.cz

Ke stažení