Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Restrukturalizace a přeměna vinic

Cílem tohoto opatření je mimo jiné zlepšování tržní orientace, zvyšování konkurenceschopnosti a přispívání ke zmírnění/přizpůsobování se změně klimatu. Žadatel obdrží dotaci dle sazeb uvedených v nařízení vlády č. 69/2023 Sb., přičemž tyto sazby nepřekračují 75 % nákladů na realizaci daného opatření v případě nerozvinutých regionů, resp. 50 % nákladů na realizaci v případě rozvinutých regionů.

Žádosti o dotaci lze v programovém období 2023–⁠2027 podávat na tato podopatření:

  • změna odrůdové skladby vinice
  • změna typu opěrné konstrukce
  • technika zlepšující obhospodařování vinic

Žádosti o dotaci je možné podávat v průběhu celého roku, a to vždy před zahájením realizace. Po realizaci opatření žadatel podá oznámení o realizaci opatření na všech dílech půdních bloků uvedených v žádosti nejpozději do 31. května čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána. Ke každé žádosti je nutné podat samostatné oznámení o realizaci opatření.

Nově jsou žádosti podávány výhradně prostřednictvím Portálu farmáře. Další podrobnosti získáte u Ing. Pavly Gąszczykové (MT: 703 197 214) nebo u Ing. Zdeňka Řezáče (MT: 703 197 215) na brněnském pracovišti, kde také probíhá administrace žádostí. Žádosti o dotaci jsou podávány v souladu se Strategickým plánem společné zemědělské politiky na období 2023–⁠2027 a dle nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína.

Základní pravidla pro získání dotace:

  • opatření se řídí mimo jiné nařízením vlády č. 69/2023 Sb., nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126, v platném znění
  • dotace se nevztahuje na běžnou obnovu starých vysloužilých vinic
  • v daném kalendářním roce je možné podat více žádostí
  • dotace se vyplácí na osázenou plochu vinice, která je zjištěna při fyzické kontrole na místě. Upozorňujeme na skutečnost, že metodika měření této plochy je odlišná od měření výměry dílů půdního bloku v LPIS
  • provádění opatření nebude zahájeno dříve než 4 měsíce po podání žádosti nebo před fyzickou kontrolu provedenou Fondem
  • díl půdního bloku, na který je žádáno o dotaci, musí být ke dni podání oznámení o realizaci opatření veden v LPIS jako vinice žadatele s kvalitou vazby na Registr vinic 1, přičemž platí, že výměra dílu půdního bloku v LPIS se nesmí od výměry vedené u tohoto dílu půdního bloku v Registru vinic lišit o více jak 10 %
  • žadatel může použít pro realizaci výše uvedených opatření pouze platná povolení pro opětovnou výsadbu (POOV) dle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 69/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Další informace pro žadatele jsou uvedené v Příručce pro žadatele o dotaci.

UPOZORNĚNÍ pro stažení formuláře

Pro korektní zobrazení interaktivního PDF formuláře SZIF (žádost o dotaci atd.) je nutné mít instalovánu aktuální verzi PDF prohlížeče Acrobat Reader. Tento program je možné stáhnout zde. Stručný návod k práci s PDF formuláři SZIF je k dispozici v sekci Ke stažení – Manuál pro stažení/otevření PDF formuláře SZIF.

Ke stažení