Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Vodohospodářská opatření v lesích

Podpora má v reakci na projevy klimatické změny zajistit realizaci protierozních a protipovodňových opatření v lesích, zároveň má urychlit odstraňování povodňových škod vzniklých v lesích. Podporovány jsou projekty malého charakteru, které zvýší retenci vody v krajině, zpomalí odtok vody, sníží odnos splavenin nebo budou mít protierozní funkci.

Podpora je zaměřena na odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích nebo jejich částech, které se nacházejí na lesních pozemcích a v jejich povodích, na objektech hrazení bystřin, na objektech hrazení a stabilizace strží a na lesních cestách a souvisejících objektech. Dále na výstavbu a rekonstrukce objektů hrazení bystřin, hrazení a stabilizace strží a svážných území, objektů suchých nádrží, preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích.

Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků nebo vodního toku, případně správce drobného vodního toku na lesních pozemcích.

Ke stažení