Dobré životní podmínky zvířat

Neprojektová opatření směřovaná na dobré životní podmínky zvířat primárně vedou k naplnění přirozených potřeb zvířat, zároveň však žadatele motivují k uplatňování inovativních technologií chovu. Tato opatření jsou změřená na dojný skot a na chov prasat. Jsou tvořeny dalšími podopatřeními vždy specificky orientovanými na speciální růstovou fázi zvířat, chovatelé musí mít minimálně 5 VDJ dojnic či 3 VDJ prasat. Cílem většiny podopatření je snižování stresu a tím zlepšování jejich životních podmínek.

Podopatření:

  • zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
  • zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku
  • zajištění přístupu do výběhu pro krávy stojící na sucho
  • zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasničky
  • zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice
  • zvětšení plochy pro odstavená selata