Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Zalesňování zemědělské půdy

Dotační podpora je zaměřená na zalesnění zemědělské půdy, a je směřována na podporu o péči o založený porost, zároveň poskytuje náhradu za ukončení zemědělské činnosti. Důvodem pro opatření je především to, že zalesňování přispívá k omezení vodní eroze a k miminalizaci dalších degradačních faktorů, protože zajišťuje vhodný vegetační pokryv a zároveň rozčleňuje velké půdní bloky, vede i ke snížení emisí a zároveň ke zvýšení sekvestrace uhlíku do půdy. Cílem opatření je celkově zvýšit odolnost zemědělství ke klimatické změně. Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění.