AEKO - Zatravňování orné půdy

Cílené zatravňování orné půdy podporuje zvyšování podílu organické hmoty a ukládání uhlíku, přičemž největší zásoby uhlíku jsou v nejsvrchnějším půdním horizontu. Zatravňování orných půd přispívá i ke snížení uvolňování uhlíku, resp. snížení hodnoty CO2 vypouštěného do ovzduší.

Podopatření reaguje na skutečnost, že značné výměry půd jsou ohroženy vodní erozí. S tím souvisí i negativní vliv erozních sedimentů na kvalitu vody a vodohospodářskou funkci nádrží a koryt vodních toků. Přispívá také k potřebě zvýšit zadržení vody v krajině a zlepšit jakost podzemní a povrchové vody.

Prostřednictvím pokrytí povrchu orné půdy travním porostem dojde ke zvýšení infiltrační schopnosti půd a tím ke zpomalení a snížení povrchového odtoku vody a zamezí se odnosu zeminy do vodních toků. Dalším efektem zatravněných ploch bude i větší retence vody, omezení povodňových průtoků ve vodních tocích a omezení vyplavování polutantů z půd do podzemních a podpovrchových vod. Intervence je cílena do oblastí s vyšší mírou ohroženosti půd vodní erozí, do míst častých smyvů, do oblastí povodí s vysokou půdní propustností (infiltrační oblasti), které jsou kritickými zdrojovými lokalitami plošného zemědělského znečištění způsobeného především dusičnany. Zatravnění těchto oblastí cílí na snížení koncentrací dusičnanů ve vodách a podpoří tak další opatření prováděná k omezení vstupu dusičnanů do podzemních a povrchových vod. Travní směs, která bude použita pro zatravnění, respektuje i regionální odlišnosti a umožňuje zatravnit i území s přísnějšími nároky na složení travního porostu (Natura 2000, OP NP a ZCHÚ).