Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Celostátní síť pro venkov

Celostátní síť pro venkov (CSV) byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství (MZe) v roce 2008 jako komunikační platforma za účelem propagace Programu rozvoje venkova (PRV). Pro období 2014-2020 je agenda CSV rozdělena mezi MZe a Státní zemědělský intervenční fond.

Mze vykonává aktivity CSV na celostátní úrovni. SZIF převzal agendu od MZe na regionální úrovni. Na každém Regionálním odboru SZIF pracují jeden až dva koordinátoři CSV, kteří na základě ročních regionálních prováděcích plánů připravují a realizují akce CSV, např. školení a workshopy, propagační a informační akce, semináře a exkurze ke sdílení příkladů dobré praxe v rámci PRV pro osoby, které se aktivně podílejí na rozvoji venkova a zemědělství.

Hlavní myšlenkou CSV je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání aktérům podílejícím se na rozvoji venkova a zemědělství. CSV sdružuje mnoho významných subjektů - partnerů, kteří působí na venkově a přispívají k jeho rozvoji. Podle potřeb jsou zřizovány tematické pracovní skupiny, které se zaměřují na řešení aktuálních otázek rozvoje venkova a zemědělství. Fungování CSV je založeno na přístupu „zdola nahoru“, který umožňuje získávání zpětné vazby pro orgány státní správy.

Pokud se i Vy chcete stát součástí Sítě nebo ostatní inspirovat svým zrealizovaným projektem v Programu rozvoje venkova a předat své zkušenosti z čerpání formou vystoupení na některém z našich seminářů, workshopů, exkurzích nebo představit svůj projekt v informačním materiálu Sítě, neváhejte kontaktovat krajské koordinátory CSV.

Odkazy na jednotlivé Regionální odbory:

Kontakty na jednotlivé pracovníky CSV: ZDE

Více

Zpravodajství - Archiv

Zpět

Ke stažení