Obsah sekce: Ke stažení

Postup při podávání žádostí a opravných prostředků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Postup při podávání žádostí o informace

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF) jako povinný subjekt poskytuje informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.


Žádosti o poskytnutí informace je možné podat ústně na kterémkoliv pracovišti SZIF nebo následujícími způsoby:

E-MAILEM na e-mailovou adresu podatelna@szif.cz

DATOVOU SCHRÁNKOU jn2aiqd

PÍSEMNĚ na adresu:

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33 11
110 00 Praha 1

Vzor žádosti o poskytnutí informace je k dispozici v souborech ke stažení na konci této stránky.


Postup při vyřizování žádostí o informace

SZIF podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. posoudí obsah žádosti a

 • brání-li nedostatek údajů o žadateli (např. chybí jméno a příjmení žadatele) postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. (např. vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti), vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do sedmi dnů ode dne doručení žadateli,
 • poskytne požadovanou informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., předloží v této lhůtě žadateli konečnou nabídku.
Pokud žádost o informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může SZIF co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud však žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, SZIF mu ji poskytne.


Lhůta pro poskytnutí informace

Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit nejvýše o deset dní z následujících důvodů:
 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Postup při podávání žádosti a opravných prostředků - Státní zemědělský intervenční fond

Odvolání

Proti rozhodnutí SZIF o odmítnutí žádosti o informace může žadatel v souladu s § 16 zákona podat odvolání. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u SZIF k Ministerstvu zemědělství, které je nadřízeným orgánem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Odvolání se podává písemně.

SZIF může napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání (§ 87 správního řádu). Jinak předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání SZIF.


Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. může podat žadatel,
 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona č. 106/1999 Sb.,
 • kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 • který nesouhlasí s výši úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Stížnost se podává u povinného subjektu. Stížnost je třeba podat do 30 dnů ode dne
 • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 • uplynutím lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
O stížnosti rozhoduje Ministerstvo zemědělství. SZIF předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti


Úhrada nákladů

SZIF požaduje úhradu nákladů spojených s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu a zasláním informace žadateli. Výše těchto úhrad se řídí Sazebníkem úhrad za poskytování informací ke stažení zde.