Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.1. Zalesňování zemědělské půdy

Charakteristika opatření

Podpora změny obhospodařování území zalesněním zemědělské půdy. Toto opatření umožňuje zemědělcům, popřípadě vlastníkům zemědělské půdy, získat podporu na zalesnění jejich pozemků. Tímto opatřením se vytváří prostor pro diverzifikaci výroby, která by měla přispět k posílení ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti neobhospodařované zemědělské půdy. Zalesňování zemědělských pozemků je důležité s ohledem na využití půdy a ochranu životního prostředí. Lesní porosty jsou nejen důležitým zdrojem obnovitelné suroviny, ale i krajinotvorným prvkem majícím vliv na vodní režim, na ochranu půdy, v menší míře mají i sanitární, rekreační, estetický a kulturní význam.

Podmínky opatření Zalesňování zemědělské půdy jsou upraveny nařízením vlády ČR č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotaci na zalesňování zemědělské půdy, v platném znění. Nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění a nařízením Komise (EU) č. 65/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.

Cíle opatření

  • rozšíření lesních porostů zemědělské půdy
  • trvale udržitelné využití lesní a zemědělské půdy
  • zlepšení životního prostředí a krajiny

Posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch a zlepšení ekologické rovnováhy krajiny. Stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod. Zvýšení schopnosti absorpce atmosférického CO2 a tím přispět ke zmírnění klimatických změn. Jedná se o dlouhodobé opatření, které naplňuje cíle v průběhu životaschopnosti lesního porostu, tzn. cca 60 let.

Poskytované dotace

  • dotace na založení lesního porostu
  • dotace na péči o lesní porost
  • dotace na náhradu za ukončení zemědělské výroby

Formuláře pro převody závazků a ohlášení vyšších mocí jsou k dispozici v rámci Jednotná žádost v sekci "ke stažení" ZDE.

Ke stažení