Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Záruky

Právní předpisy Evropské unie využívají složení záruky pro níže uvedená opatření Společné organizace trhů (dále jen „SOT“), Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 a pro intervence Strategického plánu SZP 2023-2027:

Záruka slouží pro zajištění, že budou splněny všechny podmínky stanovené legislativou EU a ČR pro dané opatření. Záruku použijeme také v případech, kdy zvláštní pravidla EU a ČR stanoví, že částka může být vyplacena dříve, než je splněna stanovená povinnost související se získáním podpory. Po splnění podmínek je záruka vrácena. V případě nesplnění daných podmínek záruka propadne celá nebo částečně v poměru k nesplněným podmínkám vyplývajícím z legislativy EU.

Hotovostní záruky
Hotovostní záruky se skládají na účet SZIF-záruky u ČNB č. 100001-3926001/0710. Ve variabilním symbolu platby je třeba uvést IČO žadatele a ve specifickém symbolu kód účelu, pro který je záruka určena.

U hotovostních záruk je nutné na Portálu farmáře poskytnout také číslo bankovního účtu pro uvolnění záruk (postup na PF je podrobně popsán v kapitole 11. 1 Příručky na záruky).

Bankovní záruky

Bankovní záruku vyhotovuje subjektu banka (ručitel) dle předepsaného vzoru SZIF (formuláře ke stažení) dle čl. 22 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127, v platném znění.

Banky, které v současné době spolupracují se SZIF při poskytování bankovních záruk:
Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782
Komerční banka, a.s., IČ 45317054
Raiffeisenbank a.s, IČ 49240901
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242
Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350
Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ 26080222
MONETA Money Bank, a. s., IČ 25672720
ING Bank N.V., IČ 49279866

Kontaktní údaje

zaruky@szif.cz

Vladana Kubešová
referent Oddělení tržních intervencí, školního projektu, licencí a záruk
Tel: +420 703 197 158

Bc. Monika Doležalová
referent Oddělení tržních intervencí, školního projektu, licencí a záruk
Tel: +420 703 197 139

Petra Bartyzal Munzarová
referent Oddělení tržních intervencí, školního projektu, licencí a záruk
Tel: +420 731 683 903

Ke stažení